A A A

KARTA DUŻEJ RODZINY - ZNIŻKI DLA RODZIN 3+

W związku z wejściem w życie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych informujemy, iż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach przy ul. Szkolnej 9 można składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

KDR przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, bez względu na dochód. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, lub w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej lub bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta jest wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się odpowiednio stosowne dokumenty takie jak: dokument potwierdzający tożsamość, akty urodzenia dzieci, zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki, orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, postanowienie o umieszczeniu (pozostawieniu) w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Informacje i zdjęcia zostały zaczerpnięte ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skarszewy.